Studenternas

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter har fått i uppdrag av Uppsala kommun att utreda förutsättningar för den nya arenans utformning och finansiering, integrering av kommersiella lokaler och andra funktioner, samt bibehållande av bandyplaner inom programområdet.

Huvudarenan anpassas för fotboll på kontsgräs och bandyn planeras att fortsatt spelas utomhus. Liksom tidigare inryms även bangolfen inom området. Friidrotten flyttar sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen som byggs på Gränby sportfält. Österängens IP utvecklas för seriespel i amerikansk fotboll och förutsättningarna förbättras även för övrig idrott i och med nya läktare, omklädningsrum, serveringsmöjligheter m.m.

Mot bakgrund av kompletteringsuppdraget att begränsa investeringsnivån föreslås att man avvaktar med Lötenprojektet. Istället prövas möjligheten att bygga den nya fotbollsarenan etappvis på plats på Studenternas. Det betyder att byggnation sker samtidigt som fotbollens matcher genomförs. Fotbollsarenan planeras ha en åskådarkapacitet på ca 8 000 – 10 000 platser.

Studenternas ingår i Uppsala kommuns planprogram för omvandlingen av hela Södra Åstråket, som löper på båda sidor om Fyrisån från Flustret och Svandammshallarna i norr, ner till Kungsängsbron i söder. Området utvecklas till ett sammanhängande idrotts-, rekreations- och parkstråk som ska vara Uppsalas finrum och uppsalabornas avkoppling i en kraftigt växande stad.

Studenternas kommer att bli den unika, stora, arenaparken som lever dygnet runt, mitt i staden – Uppsalabornas stolthet och mötesplats.

Projektidé bistår beställaren med Teknikhandläggare.

Installationsledning

Projektidé är verksamt inom området installationsledning. Vi deltar i förstudier, administrerar projekt åt uppdragsgivare och säkerställer att utförandet stämmer överens med det beställaren efterfrågat.

Installationsledaren har en mycket viktig uppgift i dagens alltmer installationstäta byggnader. De arbetar under produktionsfasen med att minimera störningar och se till att samordningsinsatser sker i rätt tid. I slutfasen av projekten utförs noggranna kontroller för att förvissa sig om att anläggningarna fungera som de ska.

Vår arbetsmodell bygger på att vi i ett tidigt skede identifierar beställarens krav på tekniska system och utreder hur de kan appliceras i det projekt som är aktuellt.

Arbetet omfattas också av att följa upp anläggningar i förvaltningsfasen för att säkerställa kvalitetskraven och att driftekonomin är bästa tänkbara för våra uppdragsgivare.

Kontaktperson

Ulf Lindberg

Innan jag började på Projektidé arbetade jag inom styr- och reglerbranschen och har haft alla yrkesroller från montör till distriktschef.

Mina arbetsområden idag är projektering, projekteringsledning, installationsbyggledning och entreprenadbesiktning.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare