Integritetspolicy

PROJEKTIDÈ

Projektidé AB förbinder sig att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina personuppgifter (”personuppgifter”) och att följa gällande dataskyddslagstiftning.

Vänligen ta dig tid att läsa igenom denna integritetspolicy eftersom den innehåller information om vilka typer av personuppgifter Projektidé kan komma att samla in och hur dessa används och skyddas.

Vilka uppgifter kan Projektidé komma att samla in?

 • Ditt namn
 • befattning
 • företag
 • e-postadress
 • telefon och adressuppgifter

Hur samlar Projektidé in dina personuppgifter?

 • Genom förfrågningar eller frågor till PROJEKTIDÈ via e-post eller brev.
 • Personligen (till exempel om du lämnar ett visitkort till en PROJEKTIDÈ-medarbetare).
 • Tillhandahållande av tjänster till eller genom uppdragsavtal med PROJEKTIDÈ.
 • Genom utveckling av affärspartnerskap.
 • Vid besök på PROJEKTIDÈ:s kontor eller genom användning av PROJEKTIDÈ:s system.
 • Genom direktkontakt med PROJEKTIDÈ per telefon och mail.

Vad använder PROJEKTIDÈ dina personuppgifter till?

PROJEKTIDÈ använder personuppgifterna som samlas in för ändamål med rättslig grund, bland annat för att ingå eller utföra skyldigheter enligt PROJEKTIDÈ:s avtal med dig, komma i kontakt med kunder och affärspartners, leverera konsulttjänster eller för andra ändamål i enlighet med gällande lag. Exempel på hur PROJEKTIDÈ använder dina personuppgifter för affärsändamål är:

 • För att erbjuda konsulttjänster.
 • För att engagera dig som affärspartner.
 • För att hantera PROJEKTIDÈ:s affärsrelationer med dig eller din arbetsgivare.
 • För att uppfylla lagstadgade skyldigheter.
 • För att undersöka och förebygga bedrägerier eller oegentligheter.
 • För att kommunicera meddelanden kring projekt, kontrakt eller gemensamma åtaganden.
 • För att genomföra eller kontraktera för arbete.
 • För att utvärdera presumtiva tjänsteleverantörer.
 • För att svara på frågor och förfrågningar avseende tjänster från endera parten.
 • För att i övrigt bedriva normal affärsverksamhet till exempel affärsutveckling, affärsplanering, strategisk översyn, statistik, utvärdering och rapportering.
 • För att kontakta dig om annan information om PROJEKTIDÈ eller PROJEKTIDÈ:s tjänster som kan vara av intresse för dig. (Se avsnittet ”Mottagare av PROJEKTIDÈ:s elektroniska meddelanden”).

Till vilka lämnar PROJEKTIDÈ ut dina personuppgifter?

PROJEKTIDÈ kommer inte att sälja, hyra ut eller handla med dina personuppgifter till en tredje part utan kommer endast att dela dina personuppgifter med:

 • Tredje part, när PROJEKTIDÈ har skyldighet att göra det enligt lag, till exempel vid en stämning eller ett liknande rättsförfarande.
 • Till tredje part när det rimligen kan antas att utlämning är nödvändig för att värna om människors säkerhet, rättighet eller egendom, eller annat i enlighet med gällande lag.
 • Till polisen eller ekobrotts- och bedrägeribekämpningsmyndigheter för att undersöka bedrägeri eller korruption, eller för liknande uppgiftsutlämning i enlighet med gällande lag.
 • Till en myndighet som svar på en myndighets begäran.

MOTTAGARE AV PROJEKTIDÈ:S ELEKTRONISKA MEDDELANDEN

När du lämnar kontaktuppgifter till PROJEKTIDÈ, inklusive genom PROJEKTIDÈ:s webbplatser, såsom namn och e-postadress, kan PROJEKTIDÈ komma att skicka kommersiella elektroniska meddelanden om våra tjänster (exempelvis e-postmeddelanden) till dig.

Om du mottar sådana meddelanden från PROJEKTIDÈ kan det bero på att du har en affärsrelation med PROJEKTIDÈ, att du uttryckligen eller underförstått samtyckt till att motta kommersiella elektroniska meddelanden från PROJEKTIDÈ eller att den elektroniska kommunikationen inte kräver samtycke enligt lag.

Du kan välja att avregistrera dig från marknadsföringsrelaterade elektroniska meddelanden genom att skicka ett e-postmeddelande om detta till INFO@PROJEKTIDE.SE

Observera att även om du väljer bort kommersiella elektroniska meddelanden kan PROJEKTIDÈ fortfarande behöva kontakta dig elektroniskt med information om vår affärsrelation med dig, ditt konto eller dina uppgifter.

Projektide AB
Uppsala
2018-05-25

Om Projektidé

Vi är ett medarbetarägt företag där alla delägare äger lika stor del. Vi har en god och mångårig kompetens med varierad specialistinriktning, där vi tillsammans täcker det mesta av marknadens behov. I de fall vi saknar efterfrågad kompetens använder vi oss av vårt breda kontaktnät vilket omfattar konsulter inom alla byggbranschens specialistområden.

Historik

Projektidé startades 1990 av 10 personer. Förutsättningen inför starten var att alla skulle vara delägare på lika villkor och att organisationen skulle hållas mycket platt där den enskilda medarbetaren tog ett stort eget ansvar.

För att nå ställda mål var det viktigt att begränsa antalet medarbetare till ca 10-15 personer. Det har hittills fungerat utmärkt och gjort oss till en stark homogen grupp av medarbetare.

Vår tidigare långa erfarenhet från entreprenörsledet, byggprojektledning, konstruktionsarbete och besiktning har visat sig vara ett bra koncept som gett oss möjligheten till ett brett samarbete med våra kunder.

Kvalitet och Miljö

Vi är vana att arbeta i våra uppdragsgivares respektive kvalitets- och miljöledningssystem men det som ligger till grund för vårt egna kvalitetsabete är ett system som administreras via Quality Works. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem som är framtaget för att uppfylla kraven enligt ISO 9001-14001:2015.

Kvalitetsarbete

Projektidé arbetar för att kunden ska känna att vi i nära samarbete utför tjänster som uppfyller kundens krav genom att:

 • vara pålitliga

 • ha klara och enkla samarbetsformer

 • ha rätt kompetens för uppdraget

 • vara servicevänliga

Vi arbetar till stor del med administrativa verktyg framtagna av Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund där de flesta av våra medarbetare är anslutna. Utbildningar inom ramen för respektive kompetensområde genomförs regelbundet och årligen, minst enligt kraven för respektive personcertifiering.

Miljöarbete

Genom vårt miljöarbete ska vi verka för en skonsam användning av naturens resurser och minimal påverkan på miljön. Vi ska jobba aktivt för att de byggnader och projekt som vi arbetar med ska ha så låg negativ inverkan på miljön som möjligt under hela sin livslängd. Detta gör vi genom att hålla oss inlästa på aktuell miljölagstiftning samt vara anslutna till branschens olika verktyg för att välja miljömässigt hållbara material byggprocessen, så som Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Vi är vana att arbeta i projekt med höga miljökrav och har varit med att bygga flertalet hus enligt olika miljöklassificeringssystem, så som LEED, Miljöbyggnad, BREEAM och Green Building.

Vårt interna miljöarbete handlar om att välja miljövänliga produkter till vår arbetsplats.